Page 23 - Δείγμα βιβλίου Εκπ/κών, Α΄τάξη
P. 23

μπροστά του, χτυπάει τρεις φορές παλαμάκια. Αν οι  Β9. Με πλαστελίνη: Οι μαθητές σχηματίζουν αριθ-
 παίχτες αποτύχουν να μεταφέρουν το μήνυμα μέχρι μούς με πλαστελίνη. ‘Ηχοι και αριθμοί . Σύμβολα και αριθμοί  ℮ ℮ ℮
                                         ∆/Ε
 τέλους, το τσίμπημα επαναλαμβάνεται. Στη συνέχεια  Β10. Χειροτεχνίες αριθμών. Υλικά: χαρτί Α3, κόλλα,  1  ℮ ℮ ℮
 πάμε στον τελευταίο στη σειρά και χαράσσουμε με  φασόλια, φακές μακαρόνια, κουρελόπανα, χαρτί ή κάτι  Χρωμάτισε και δείξε με γραμμούλες ή αριθμούς  - Πόσα είναι; Βάλε εδώ
                                 Σύνδεσε εικόνες - αριθμούς.
 το δάχτυλό μας τον αριθμό 3 στην πλάτη του. Αυτός  παρόμοιο. Πάνω σε κάθε κόλα χαρτιού χαράσσουμε το  πόσα χτυπήματα ακούς. Βάλε στα κενά πλαίσια όσα  1 π.χ. ένα φασόλι ή ένα ραβδάκι.
                                μικροαντικείμενα δείχνουν οι
 κάνει το ίδιο με τον μπροστινό του, μέχρι να φτάσου- περίγραμμα ενός ψηφίου,1- 9, και ενθαρρύνουμε τους  αριθμοί.
 με πάλι στον πρώτο παίχτη που πρέπει να σηκωθεί  μαθητές να κολλήσουν και να γεμίσουν με το υλικό που
 και να ζωγραφίσει ή να σχηματίσει στον αέρα ένα 3.  διαθέτουν το εσωτερικό των αριθμών. Αναρτούμε τα
 Παίζουμε το παιχνίδι και με άλλους αριθμούς. έργα τους στον τοίχο και σε χαμηλό σημείο, ώστε να  2
 Β3. Πόσα είναι τα διαμάντια (Παιχνίδι αισθητοποί- φτάνουν, για να τα αισθανθούν με την αφή τους.
 ησης. Υλικά -Μέσα: Μία αδιαφανή σακούλα και 5
 μικροαντικείμενα). Βάζουμε μέσα σε μία αδιαφανή
 σακούλα π.χ. 4 μπίλιες και καλούμε τους μαθητές να  (Ακολουθούν προτάσεις διδασκαλίας, ανά σελίδα βι- 3
 βάλουν τα χέρια πίσω τους. Πηγαίνουμε σε καθέναν  βλίου μαθητών.)
 χωριστά και ζητούμε να ψηλαφίσει με τα χέρια του τη
 σακούλα, προκριμένου να μαντέψει πόσα διαμάντια
 Σημειώσεις εκπ/κού
 έχουμε, αλλά να μην το πει μέχρι να ολοκληρώσουμε  ........................................................................ 4
 τη διαδικασία με όλους τους υπόλοιπους. Στο τέλος,
 αφού συζητήσουμε τα ευρήματά τους, παρουσιάζου-
 με τις 4 μπίλιες και τον αριθμό 4. Παίζουμε το παιχνίδι  ........................................................................
 και με άλλους αριθμούς.                            5
 Β4. Πόσα λείπουν; (Παιχνίδι σε ομάδες. Υλικά -  ........................................................................
 μέσα: Αριθμοκάρτες). Οι παίχτες κάθονται σε ένα
 κύκλο, στο κέντρο του οποίου τοποθετούμε τις αριθ- ........................................................................ 8 Δραστηριότητες, Δ1 και Δ2. Ασκήσεις, 1.1. Καταμέτρηση ποσοτήτων και αντιστοίχιση με αριθμητικά σύμβολα 1 - 5. Αριθμοκάρτες.  9
                 Ήχοι και αριθμοί 0 - 5.
 μοκάρτες 1 - 10. Κλείνουν όλοι τα μάτια τους, εκτός
 από έναν που παίρνει και κρύβει μία από τις κάρτες.  Σελίδες 8 και 9 μετρούν πόσες λάμπες χρωμάτισαν και σημειώνουν
 Στόχος των άλλων παιχτών, αφού ανοίξουν τα μάτια  ........................................................................ Μαθησιακοί στόχοι τον αριθμό τους, είτε με γραμμούλες, είτε με αριθμη-
 τους, είναι να βρούνε ποιος αριθμός λείπει. Αν δεν      τικά σύμβολα, αν μπορούν να τα γράψουν.
 λείπει καμία αριθμοκάρτα σημαίνει ότι ο παίχτης δεν  ........................................................................ Οι μαθητές / -τριες  Δραστηριότητα με αριθμοκάρτες και
 έκρυψε κάποια κάρτα (0). Μπορούμε να αντικατα-  ӹ Αναπαραγάγουν ήχους με ταμπουρίνο ή παλα- μικροαντικείμενα. (σ.9)
 στήσουμε τις κάρτες με δέκα μικροαντικείμενα π.χ.  ........................................................................ μάκια, τους απαριθμούν και αναπαριστούν συμ-
 κυβάκια, οπότε οι παίχτες μετρούν τα κυβάκια που  βολικά τον αριθμό τους, έναν προς έναν. Δραστηριότητες εξοικείωσης με τις αριθμοκάρτες
 μείνανε για να υπολογίσουν και να βρουν πόσα λεί-  ӹ Αναγνωρίζουν και καταμετρούν ποσότητες μέχρι  (Βλ. στην εισαγωγή της υποενότητας αυτής τις δρα-
 πουν. ........................................................................ 5 αντικείμενα και τις αντιστοιχούν με αριθμοκάρ- στηριότητες Α5, Α6 και Β4. Για την κατασκευή αριθ-
                                μοκαρτών από τους μαθητές βλ. Δ3).
 Β5. Αχτίδες φωτός (Υλικά -Μέσα: φακός). Σκοτει- τες.
 νιάζουμε την αίθουσα και ρίχνουμε τις αχτίδες ενός  ........................................................................ Προτεινόμενες δραστηριότητες Οι μαθητές παρατηρούν τις αναπαραστάσεις των
 φακού πάνω στο τοίχο, ανοιγοκλείνοντας το φακό.     εικόνων και τις αντιστοιχούν με τις αριθμοκάρτες. Στη
 Οι μαθητές μετρούν φωναχτά πόσες φορές είδαν τις  ........................................................................ Δραστηριότητα με καταμέτρηση ήχων (σ. 8) συνέχεια, παίρνουν μερικά μικροαντικείμενα από τις
 αχτίδες φωτός στον τοίχο.  Αρχικά παρουσιάζουμε στους μαθητές το ταμπουρί- συλλογές που διαθέτουμε (π.χ. φασόλια, μακαρονά-
                                κια κοφτά, ξυλάκια χειροτεχνίας, κυβάκια ή μάρκες)
 Β6. Ήχοι και αριθμοί. Στεκόμαστε πίσω από τους  ........................................................................ νο και αριθμούμε ανάλογα με τα χτυπήματα, π.χ. ένα  και με αυτά σχηματίζουν αριθμητικές ποσότητες στα
 μαθητές,  ώστε να μη μας βλέπουν και χτυπάμε  χτύπημα – Ένα, δύο χτυπήματα – Ένα, δύο, τρία χτυ- αντίστοιχα κενά πλαίσια των αριθμών. (Σημείωση.
 π.χ. 5 φορές παλαμάκια. Αυτοί κρατούν μπροστά  πήματα. Στη συνέχεια ζητούμε από τους μαθητές να  Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες, ετοιμοπαράδοτες
 τους ένα χαρτί και με ένα μολύβι χαράσσουν τόσες  ........................................................................ μας πούνε πόσα χτυπήματα κάνουμε την κάθε φορά.  αριθμοκάρτες, δίνουμε ευκαιρία στους μαθητές να
 γραμμούλες, όσα παλαμάκια ακούσανε. Παρατηρού- Αφού γίνει αρκετή προφορική εξάσκηση μέχρι το πέ- κατασκευάσουν δικές τους, σύμφωνα με τη Δ3).
 με, ποιοί μαθητές είναι σε θέση να αντιστοιχίσουν  ........................................................................ ντε και βεβαιωθούμε ότι όλοι οι μαθητές μπήκαν στο
 ήχους με γραμμούλες και να αριθμήσουν σωστά.  νόημα του παιχνιδιού, τότε προχωράμε στη δραστη- Προεκτάσεις - Εμπλουτισμός διδασκαλίας
 Παρατηρούμε επίσης τον τρόπο που χαράσσουν τις  ριότητα του βιβλίου (Σημείωση: σε περίπτωση που  Ασκήσεις, 1.1 (Προτείνεται να γίνουν στην τάξη.)
 γραμμούλες για να αναπαραστήσουν έναν αριθμό. Η  ........................................................................ δεν υπάρχει ταμπουρίνο κάνουμε τη δραστηριότητα
 αναπαράσταση μπορεί να γίνει και σε ένα προετοι- με παλαμάκια.)  Δραστηριότητες με φύλλα εργασίας
 μασμένο διάγραμμα από το βιβλίο Δραστηριοτήτων. ........................................................................ Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με συσκευές που  • Δ1 Σύμβολα και μοτίβα.
 Β7. Ζωγραφιές με νερομπογιές. Οι μαθητές χρωμα- εκπέμπουν φωτεινά σήματα, όπως είναι διάφο- • Δ2 Ήχοι και αριθμοί.
 τίζουν τα ψηφία των αριθμών με νερομπογιές πάνω  ........................................................................ ρες οικιακές συσκεές και ηλεκτρονικά παιχνίδια.. Οι  • Δ3 Σύμβολα αριθμών (αριθμοκάρτες 0 - 9).
 σε ένα μεγάλο χαρτόνι. Συμβουλεύουμε να χρησιμο- δραστηριότητες της σελίδας αυτής στηρίζονται στην  Διαδραστικές εφαρμογές (Δ/Ε)
 ποιούν το πινέλο από πάνω προς τα κάτω,  εμπειρική αντίληψη των παιδιών, να συνδέουν τα φω-
 ........................................................................ τεινά σήματα με κάτι άλλο που συμβαίνει παράλληλα.  • Αρ_Οι αριθμοί με ραβδάκια.
 Β8. Στον πίνακα. Οι μαθητές ζωγραφίζουν μερικά  Κατά παρόμοιο τρόπο, εδώ, καλούνται για κάθε ήχο
 ψηφία στον πίνακα, με κατεύθυνση από πάνω προς  ........................................................................ χτυπήματος που ακούνε, να χρωματίσουν, αντίστοι- Υλικά Μέσα
                                Ταμπουρίνο (όχι απαραίτητο). Αριθμοκάρτες. Συλ-
 τα κάτω. χα μία λάμπα, ή ένα φωτάκι. Στο τέλος, οι μαθητές  λογές μικροαντικειμένων. Δ/Ε.

 ........................................................................
 42 Μαθηματικά Α΄Δημοτικού, Με τον Σπορίκο και τον Φουντούκο - Βιβλίο εκπ/κού Α΄ Μέρος, 1η ενότητα      43

 ........................................................................


 ........................................................................


 ........................................................................


 ........................................................................


 ........................................................................


 .
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28