Page 13 - ekp_g
P. 13

είναι ελαφριές κι έτσι θα μπορείς κι εσύ να τις μετακινήσεις!»  Κατασκευές με τάγκραμ Το ένα πιάνει τη μία άκρη του σχοινιού και στέκεται ακίνητο, για όση ώρα
 Οι δύο φίλοι συμφώνησαν και άρχισαν τις κατασκευές τους, ο Φου- ∆/Ε το δεύτερο παιδί που κρατάει την άλλη άκρη του σχοινιού, περιφέρεται
 ℮ ℮ ℮
 ℮ ℮ ℮
 ντούκος τα τετράγωνα και ο Σπορίκος τα τρίγωνα. Αφού κάνανε μερικά ο  με τεντωμένο το σχοινί, χαράσσοντας την περίμετρο του κύκλου. Με τον
 Φουντούκος βαρέθηκε να κάνει τα ίδια και δοκίμασε να βάλει σε ένα από  τρόπο αυτό μπορούν να σχηματίσουν κύκλους διαφορετικών μεγεθών.
 τα τετράγωνα ακόμα μία πλευρά.  Μπορούμε επίσης να σχηματίσουμε κύκλους, αν τα παιδιά πιαστούν
 «Κοίτα», είπε με θαυμασμό, «έκανα κατά τύχη ένα πεντάγωνο». από τα χέρια τους και περιστραφούν σε ίση απόσταση όλα γύρω από
 «Τι είναι το πεντάγωνο;» ρώτησε ο Σπορίκος.  τον/την εκπ/κό ή ένα συγκεκριμένο παιδί που θα στέκεται στο κέντρο.
 «Έχει περισσότερες πλευρές και γωνίες από αυτά που έχουμε κάνει.  Δοκιμάζουμε κύκλους με λιγότερα ή περισσότερα παιδιά. Τι αλλάζει στον
 Το τρίγωνο έχει 3 γωνίες και τρεις πλευρές, το τετράγωνο έχει τέσσερις  κύκλο; Με την ευκαιρία παίζουμε παιχνίδια που γίνονται σε κύκλο, τρα-
 γωνίες και τέσσερις πλευρές, ενώ το πεντάγωνο έχει πέντε γωνίες και  γουδάμε ή χορεύουμε, π.χ. το αρνάκι και ο λύκος.
 πέντε πλευρές!»  Σήματα κυκλοφορίας και επίπεδα γεωμ. σχήματα (ii)

     Σε περίπτωση που κοντά στο νηπιαγωγείο υπάρχουν σήματα κυκλο-
 Τάγκραμ. Συνθέσεις με επίπεδες γεωμετρικές επιφάνειες. 13
 Β΄ Δραστηριότητες στην αίθουσα φορίας, τα παρατηρούμε μαζί με τα παιδιά και συζητάμε για το σχήμα
    τους και τη σημασία τους στην κυκλοφορία. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να
 Σχήματα στην πλάτη (ii) ζωγραφίσουν τη δική τους πινακίδα κυκλοφορίας.
 Τα παιδιά εργάζονται σε ζευγάρια. Το ένα παιδί κάθεται στο τραπεζάκι  Αγαλματένια τρίγωνα (ii)
 με μία κόλλα ζωγραφικής κι ένα μολύβι στο χέρι, ενώ το δεύτερο παιδί  Αν σταθούμε σε διάσταση με τα χέρια μας στη μεσολαβή, τότε σχη-
 στέκεται όρθιο πίσω στην πλάτη του. Το όρθιο παιδί σχηματίζει με το  ματίζουμε δύο τρίγωνα με τα χέρια και τον κορμό μας κι ένα με τα πόδια
 χέρι του ένα σχήμα πάνω στην πλάτη του καθιστού παιδιού με τρόπο  μας και το έδαφος. Αξιοποιούμε τη στάση αυτή στο παιχνίδι του κυνηγη-
 που το καθιστό παιδί να αισθάνεται το περίγραμμά του και στη συνέχεια  τού ως εξής. Ένα παιδί κυνηγάει και όποιον πιάνει τον αγαλματώνει στη
 προσπαθεί να το αποτυπώσει στο χαρτί. Ύστερα από κάθε σχήμα, αλ- στάση που προαναφέραμε. Ένα δεύτερο παιδί παίζει το ρόλο του απε-
 λάζουν θέση.
    λευθερωτή. Όταν καταφέρει και αγγίξει και τα δύο χέρια που σχηματίζουν
 Γεωπίνακας (ii) τα τρίγωνα ενός αγαλματωμένου παιδιού, τότε αυτό απελευθερώνεται
 Αν έχουμε στη διάθεσή μας γεωπίνακα αφήνουμε τα παιδιά να σχημα- αυτόματα.
 τίσουν διάφορα σχήματα.
      Δ΄ Δραστηριότητες με φύλλα εργασίας (ii)
 Κατασκευή τριγώνων και πολυγώνων με ραβδάκια (ii)  ΦΓ4 Κάρτες γεωμ.επιφανειών.
 Τα παιδιά κατασκευάζουν επίπεδα γεωμετρικά σχήματα με ραβδάκια
 χειροτεχνίας (ή κάτι παρόμοιο, όπως μολύβια ή οδοντογλυφίδες) και πε- ΦΓ5 Στο μονοπάτι των ορειβατών. Κάρτες γεωμ. επιφανειών
 ριγράφουν τον αριθμό των γωνιών και των πλευρών που έχουν. Ονομά- Γεωπίνακας Σχήματα με γωνίες.
 ζουν τα σχήματα των κατασκευών τους και τα κατηγοριοποιούν ανάλογα  ΦΓ6 Γεωπίνακας.
 με τον αριθμό tων γωνιών που έχουν. Συγκρίνουν π.χ. τις κατασκευές  ΦΓ8 Τάγκραμ.
 τριγώνων που έχουν κάνει και βρίσκουν επιμέρους διαφορές στο μέγε-
 θος των γωνιών και των πλευρών τους. Δ΄ Διαδραστικές μικροεφαρμαγές (ii)
     Γ_Αναγνώριση και ταξινόμηση επίπ. σχημάτων.

     Γ_ Ταξινόμηση επίπ γεωμ επιφανειών (μέγεθος,
 Γ΄ Δραστηριότητες σε ανοιχτό χώρο
     σχήμα, χρώμα).
 Γεωμετρικά σχήματα με σχοινάκι στο προαύλιο (ii)  Γ_Προσομοιώσεις ομαδοποίησης επιπ. γεωμ
 Υλικά –Μέσα. Σχοινάκια και κιμωλίες. σχημάτων.
 Τρίγωνα, τετράγωνα και πολύγωνα. Δίνουμε σε τρία παιδιά ένα  Γ_Αντιστοιχίες επίπ γεωμ σχημάτων.
 σχοινάκι που είναι δεμένο στις άκρες του, το πιάνουν και το τεντώνουν  Γ_Τάγκραμ.
 από τρία διαφορετικά σημεία με τρόπο που να σχηματίζεται ένα                Tangram
 τρίγωνο στις κορυφές του οποίου βρίσκονται τα παιδιά. Στο σημείο  ΣΤ΄ Χρήσιμες υποδείξεις για παιχνίδια (ii)
 που στέκεται κάθε παιδί χαράσσουν ένα σταυρό στο έδαφος. Ύστερα  Παιχνίδια κατασκευών με μαγνητικά υλικά, όπως,
 αφήνουν το σχοινί και ενώνουν τους τρεις σταυρούς, χαράσσοντας  • mini Ubongo για παιδιά. Με το παιχνίδι αυτό τα παιδιά παίζουν
 γραμμές στο έδαφος ή γράφοντας με κιμωλία αν έχει τσιμέντο κάτω. Τα  ομαδικά και σε διαφορετικά μαθησιακά επίπεδα. Εξασκούνται
 παιδιά μπορούν να σχηματίσουν περισσότερα και διαφορετικά μεταξύ  στην κατασκευή επίπεδων σχημάτων και ανακαλύπτουν τρό-
 τους τρίγωνα με τον ίδιο τρόπο. Με παρόμοιο τρόπο 4 παιδιά μπορούν  πους κατασκευής σχημάτων.
 να σχηματίσουν ορθογώνια, 5 παιδιά πεντάγωνα κ.ο.κ.  • Shape by shape
 Κύκλοι • Square by square
 Ο σχηματισμός του κύκλου με σχοινάκι μπορεί να γίνει με δύο παιδιά.            Mini Ubongo 12 Με τον Σπορίκο και τον Φουντούκο, Δραστηριότητες Μαθηματικών για το Νηπιαγωγείο              13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18