Page 11 - ekp_g
P. 11

ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ευκολότερο μονοπάτι με τα πράσινα τετράγωνα, γιατί εμείς μπορούμε και
    να πετάμε, ενώ εσύ μόνο περπατάς», είπε ο Σπορίκος. Ο Φουντούκος
 Α΄ Δραστηριότητες με τον Σπορίκο και το Φουντούκο συμφώνησε κι έτσι, ο Σπορίκος διάλεξε για τον εαυτό του το δυσκολότερο  Το μονοπάτι με τα κόκκινα τρίγωνα  ℮ ℮ ℮
                                                    ∆/Ε
                                                    ℮ ℮ ℮
    μονοπάτι και άφησε το μονοπάτι με τους μπλε κύκλους στο αδελφάκι του.
 Σελίδες φυλλαδίου 10 - 11 Πριν ξεκινήσουν ο Φουντούκος είπε «Και κάτι τελευταίο! Προσέξτε μην
    μπερδευτείτε με το μέγεθος και με το πώς είναι τα σχήματα, άλλα είναι
 Στα μονοπάτια των ορειβατών (Αφήγηση) μικρά και άλλα μεγάλα. Τα τρίγωνα και τα τετράγωνα μερικές φορές είναι
 Ήταν πρωί, ο ήλιος ακόμα δεν είχε ανατείλει κι ο Σπορίκος είπε να κάνει  λοξά κι ανάποδα!»
 την καθημερινή του βόλτα στο ρυάκι για να απολαύσει την πρωινή δρο-
 σιά και την ησυχία. Πάντα του άρεσε, να παρατηρεί τους διαφορετικούς  Παιχνίδι αναγνώρισης σχημάτων και προσανατολισμού σε ανοιχτό
 κορμούς των δέντρων, αλλά και τα σχήματα που έχουν οι πετρούλες στο  χώρο και κατά προτίμηση στη φύση ή σε κάποιο κοντινό αλσάκι Βρί-
 ρυάκι. Μόλις, όμως, άνοιξε τα φτερά του και πέταξε λίγα μέτρα, διαισθάν- σκουμε το μονοπάτι (Υλικά – Μέσα: Χρωματιστά χαρτάκια σε κόκκινα
     τρίγωνα, πράσινα τετράγωνα και μπλε κύκλους σε διαφορετικά με-
 θηκε ότι η σημερινή του βόλτα δεν θα ήταν σαν τις άλλες. Προχώρησε  γέθη, πινέζες). Προετοιμάζουμε τη δραστηριότητα, στερεώνοντας τα
 λίγο μέσα στο δασάκι και στάθηκε σε ένα κλαδί. Ξαφνικά άκουσε βήματα  χαρτάκια με τέτοιο τρόπο, ώστε να διαγράφονται τρεις ξεχωριστές δια- 11
 ανθρώπων να προχωράνε μέσα στις φυλλωσιές των θάμνων. «Περίερ- δρομές, μία με οδηγό τα κόκκινα τρίγωνα, μία τα πράσινα τετράγωνα
 γο», σκέφτηκε, «άνθρωποι στο δάσος, τέτοια ώρα;». Φτερούγισε λιγάκι  και μία τους μπλε κύκλους. Καλό είναι τα μονοπάτια να έχουν την ίδια
 πιο βαθιά και τι να δει! Τα παιδάκια του Νηπιαγωγείου με τις δασκάλες  αφετηρία και το ίδιο σημείο τερματισμού. Ο αριθμός των έγχρωμων
 τους περπατούσαν στις άκρες των δακτύλων τους, προσεκτικά και σιω- χαρτιών πρέπει να είναι συγκεκριμένος, π.χ. 10 χαρτιά για την κάθε
 πηλά μέσα στο δάσος. Είχανε μαζί τους παγούρια με νερό και σάκους  διαδρομή. Χωρίζουμε τα παιδιά σε τρεις ομάδες, στόχος των οποίων
 σαν να πήγαιναν εκδρομή. «Απίστευτο», είπε μέσα του ο Σπορίκος και  είναι να ακολουθήσουν κάθε μία το μονοπάτι της και να συλλέξει όλα
 παρατήρησε με προσοχή τις κινήσεις των παιδιών. Τα παιδιά χωρίστη- τα χαρτιά που βάλαμε για σημάδια σε αυτό.
 καν σε τρεις ομάδες. Ο αρχηγός κάθε ομάδας κρατούσε στα χέρια του
 έναν χάρτη. Ο χάρτης της πρώτης ομάδας ήταν απ΄ έξω πράσινος, της  Σελίδες φυλλαδίου, 12 - 13
 δεύτερης ομάδας ήταν κόκκινος και της τρίτης μπλε. Η καθεμία ομάδα  4 Στα μονοπάτια των ορειβατών
 πήρε το δικό της δρόμο, μέσα στο δάσος. Ο Σπορίκος είχε, βέβαια, την  Στο καταφύγιο (Αφήγηση)
 περιέργεια να τους ακολουθήσει, αλλά ήταν αδύνατο να παρακολουθή- Ο Σπορίκος ακολούθησε το μονοπάτι με τα κόκκινα τρίγωνα. Μερικά
 σει και τις τρεις ομάδες ταυτόχρονα. Αποφάσισε να καλέσει σε βοήθεια  τρίγωνα ήταν μεγάλα, άλλα ήταν μικρά, άλλα ξεβαμμένα και άλλα ανα-
 τα αδελφάκια του για παρέα. Εδώ στάθηκε λίγο άτυχος. Βρήκε μόνο το  ποδογυρισμένα. Ο Σπορίκος έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικός και ιδι-
 μικρότερο αδελφάκι του, γιατί τα υπόλοιπα είχαν βγει για φαγητό. Για να  αίτερα στα σημεία που το μονοπάτι χώριζε σε δύο μικρότερα μονοπάτια.
 μη χάσει χρόνο, με τον μεγάλο του αδελφό πετάξανε προς το δάσος, στο  Ωστόσο, ο Σπορίκος τα κατάφερε Όταν αντίκρυσε το καταφύγιο και τα
 σημείο που είχε βρει τα παιδιά. παιδιά σε ένα ξέφωτο, ένιωσε έξυπνος και δυνατός. Φτερούγισε πάνω
 Τα παιδιά είχαν φύγει. Τα δύο αδέλφια βρήκαν έναν πάπυρο ξεχασμέ- σε ένα δέντρο για να χαζέψει το τοπίο. Υπήρχαν δύο καταφύγια, Στο
 νο κάτω από ένα δέντρο. Τον άνοιξαν λίγο και τι να δουν! Τρεις χάρτες,  ένα ήταν ζωγραφισμένο ένα μεγάλο κόκκινο τρίγωνο και στο άλλο ένα
 έναν με κόκκινα τρίγωνα, έναν με πράσινα τετράγωνα κι έναν με μπλε  μεγάλο πράσινο τετράγωνο. Αμέσως κατάλαβε ότι εδώ θα κατέληγε και
 κύκλους. Ο Σπορίκος θυμήθηκε αμέσως ότι οι χάρτες που κρατούσαν  10 Αναγνώριση επίπεδων γεωμετρικών σχημάτων. Φουντούκος και αποφάσισε να τον περιμένει.
 οι αρχηγοί των ομάδων είχαν τα ίδια χρώματα. «Τι σχέση μπορούν να  Όταν σε λίγη ώρα έφτασε ο Φουντούκος, ο Σπορίκος πέταξε πάνω του  5 Στο καταφύγιο
 έχουν αυτά;» ρώτησε το αδελφάκι του. «Δεν γνωρίζω τι σχέση μπορεί να  και του έκανε νόημα να σκαρφαλώσει και αυτός αθόρυβα πάνω στο δέ-
 έχουν, αλλά είδα τα σχήματα αυτά να είναι ζωγραφισμένα σε πέτρες και  ντρο. Από εκεί ψηλά οι δύο φίλοι παρακολούθησαν τις κινήσεις των παι-
 σε κορμούς δέντρων μέσα στο δάσος», απάντησε ο Σπορίκος και λέγο- διών.
 ντας αυτά του ήρθε μια ιδέα. Αμέσως, είπε: «Τρεις ομάδες, τρία διαφορε- Μπροστά από το καταφύγιο με το τρίγωνο, τρία παιδιά ξάπλωσαν στα
 τικά σχήματα με τρία διαφορετικά χρώματα, κάποια σχέση θα έχουν όλα  χόρτα και σχημάτισαν με τα κορμιά τους τις τρεις πλευρές του τριγώνου.
 αυτά. Εμείς είμαστε δύο, θα χρειαστούμε ακόμη έναν». «Θα χρειαστείτε  Μπροστά από το καταφύγιο με το τετράγωνο, τέσσερα παιδιά ξάπλω-
 εμένα!» ακούστηκε η φωνή του Φουντούκου που στεκόταν πάνω στον  σαν στα χόρτα και σχημάτισαν με τα κορμιά τους τις τέσσερις πλευρές
 κορμό του δέντρου. «Τα σχήματα αυτά τα έχω δει κι εγώ και γνωρίζω ότι  του τετραγώνου.
 τα ακολουθούν οι ορειβάτες για να μη χαθούν, όταν περπατούν στο δά- Ο Σπορίκος που του αρέσουν τα ωραία πράγματα, γυρίζει και λέει στον
 σος και στα βουνά. Περισσότερα δεν γνωρίζω, αλλά αν θέλετε μπορούμε  Φουντούκο.
 να τα ακολουθήσουμε, για να βρούμε πού πήγαν τα παιδιά», πρότεινε.  «Τι λες; Δοκιμάζουμε κι εμείς να κάνουμε παρόμοια σχήματα;» 12 Κατασκευές γεωμετρικών σχημάτων. Γωνίες και πλευρές
 Ο Σπορίκος που εμπιστεύεται τον Φουντούκο, δέχτηκε την πρότασή του.  «Είμαστε, όμως μόνο δύο, θα χρειαστούμε περισσότερες πλευρές!»
 Οι τρεις φίλοι ήξεραν πώς θα έβρισκαν γρήγορα τις ομάδες των παιδιών  απάντησε ο Φουντούκος που είναι καλός στις κατασκευές.
 μέσα στο δάσος. «Τα σχήματα και τα χρώματα δεν είναι στην τύχη», είπε  «Δεν πειράζει, θα χρησιμοποιήσουμε πευκοβελόνες για πλευρές, κι έτσι
 ο Φουντούκος. Τα τρίγωνα με το κόκκινο χρώμα οδηγούν στο πιο δύσκο- θα κάνουμε όσες πλευρές θέλουμε», είπε ο Σπορίκος που έχει πλούσια
 λο μονοπάτι, ενώ τα τετράγωνα με το πράσινο χρώμα οδηγούν στο πιο  φαντασία.
 εύκολο μονοπάτι!». «Αν είναι έτσι, προτείνω, εσύ να ακολουθήσεις το  «Καλή ιδέα!» είπε ο Φουντούκος και συμπλήρωσε «…οι πευκοβελόνες 10 Με τον Σπορίκο και τον Φουντούκο, Δραστηριότητες Μαθηματικών για το Νηπιαγωγείο              11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16