(Μ) Μέτρηση μήκους αντικειμένων με μη τυπικές μονάδες μέτρησης