(Γ) Μετασχηματισμοί: Αξονική συμμετρία επίπεδων σχημάτων