Μαθηματικά Α΄ & Β΄ τάξης

Αριθμητικές πράξεις: Αφαίρεση με εικόνες

Πληροφορίες Οδηγίες εφαρμογής