(ΑΡ) ΄Αμεση αναγνώριση αριθμών με καταμέτρηση ποσοτήτων