(Γ) Αναγνώριση επίπεδων γεωμετρικών σχημάτων: Τετράγωνο και Ορθογώνιο