(Γ) Αναγνώριση επίπεδων γεωμετρικών σχημάτων: Κύκλος